Salgs- og leveringsvilkår for leveranser fra CLD Møbler (Heretter CLD) 

Varer fra CLD leveres i henhold til lov om forbrukerkjøp 2002-06.21 nr 34 (forbrkjl).

 

Våre kunder anmodes sterkt om å lese gjennom nedenstående vilkår som gjelder avtalte leveranser:

 

 • Signert tilbud er å regne som godkjent ordrebekreftelse, og således bindende avtale for kunden. Ved flere signerte tilbud er det alltid nyeste dato som er gyldig. Signert tilbud/ordrebekreftelse av nyere dato går fremfor tegninger og skisser. Alle ønsker om farge, form, mål eller andre egenskaper bør derfor fremsettes fra Dem som kunde før endelig tilbud signeres.

 

 • Kontroller tilbudet nøye før det signeres. Leveransen innbefatter kun produktenheter som er omtalt i signert tilbud, i henhold til vårt sortiment.

 

 • Muntlig omtalte momenter i salgsprosessen gjelder ikke dersom dette ikke er skriftlilg bekreftet av CLD i tilbud/ordrebekreftelse eller på annen måte kan dokumenteres skriftlig som akseptert av CLD. Dette for å unngå misforståelser om hva som er bestilt og kostnadsberegnet i Deres lev.

 

 • Endringer etter at leveransen er satt i bestilling er normalt ikke mulig.

   

 • CLD har eierrett etter åndsverkloven for utarbeidede tegningsforslag frem til ordren er bekreftet. Tegninger er bare retningsgivende med hensyn til farger, hengsling, mål og proposjoner mm. CLD er ikke ansvarlig dersom tegningene benyttes som grunnlag for bestilling av produkter fra andre leverandører enn CLD, f.eks benkeplater, fliser, hvitevarer el.l.

   

 • Leveransen omfatter ikke produkter og tjenester som ikke naturlig inngår i vårt sortiment, derom dette ikke er særskilt nevnt i ordren. 

   

 • Den som foretar kontrollmål har ansvar for evt. kostnader forbundet med tilpasninger av benkeplater, møblement m.m. utover standard montasje grunnet avvik som skyldes ukorrekte mål. Det tas forbehold om å fakturere for tilleggskostnader som følge av ujevnheter og underlagsavvik som ikke lar seg avdekke ved ordinær kontrollmåling.

   

 • Transport/levering frem til kunder er kun avtalt der det fremgår av signert tilbud, eller er skriftlig bekreftet av CLD. Dersom kunde ikke avhenter varer etter disse er meldt ankommet, kan kunden beastes for ytterligere omkostninger ved lagring eller omdisponering. Gratis leie i inntil 30 dager hvis forsinkelser på bygget.

   

 • Leveringstidspunkt og monteringstidspunkt i ordren er veiledende. Av ulike årsaker kan levering og monteringstidspunkt bli endret tett oppunder veiledende leveringstidspunkt, uten at dette automatisk gir rett til å påberope seg forsinkelsesansvar fra CLD.

   

 • Levering er å forstå til oppgitt adresse. Kjøper må sørge for nødvendig mannskap til mottak og inn bæring, hvis ikke annet er avtalt. Det forutsettes fremkommelighet med stor bil.

   

 • Kjøper må sørge for forsvarlig tildekking av golv mv, for å unngå skade ved levering/montering.

   

 • Avemballering/fjerning av emballasje/deponeringsomkostninger er ikke inkludert ved egenmontering. Kan avtales mot pristillegg.

   

 • Den som kvitterer for mottak, må sjekke emballasjen for synlige skader, og anmerke dette på følge brev ved kvittering. NB! Rapportering av skader må skje omgående. Er det skjulte skader, må disse meldes innen 5 dgr. Fra lev.dato. Rapport om skader etter montering er ikke CLDs ansvar hvis dette meldes etter kontroll/avviksmelding for korrekt montering av montør.  Konf forbr.kjøpsloven  § 27.

   

 • Hvitevarer og tilhørende komponenter kjøpt hos CLD kan leveres direkte til kunde av hvitevareleverandørens transportør. Leveringstidspunktet samsvarer ikke nødvendigvis med leveransen fra CLD sin transportør.

 

 

 • Monteringspris innbefatter oppsetting av innredning etter endelig godkjent tegning. Ved eventelle tilpasninger/tillegg, utføres arbeid etter timepriser. Det forutsettes at montering kan foregå med løpende tilkomst til avtalt tid. Montering av hvitevarer er inkludert, forutsatt at de er levert av oss, uten elektriske installasjoner og VVS.

   

 • Forsegling må foretas mot vegg, i alle benkeplatens skjøter , i forb m vasker, komfyrtopper, over oppvaskmaskiner mv.

   

 • Avviksmelding skal føres av montør og er grunnlag for etterfakturering av eventuelle tilleggsmontasjer som for eksempel kanaler e.l.

   

 • Montering er kun avtalt der det fremgår av signert tilbud eller er skriftlig bekreftet av CLD. Når montering ikke er en del av ordren fraskriver CLD seg alt ansvar i forbindelse med monteringsar bei det. Det være seg rådgivning, kontroll av leverte deler, plikt til å ikke montere deler med åpen bare mangler, vurdering av om det foreligger en mangel, tilleggsarbeider, festemateriell utover levert materiell, konsekvenser ved reklamasjon som skyldes feil ved montering. Dersom det mangler monterings- og vedlikeholdsanvisning plikter kunden og dennes montør å fore spørre slik dokumentasjon fra CLD før montering starter.

   

 • Det gis ikke bytte- eller deponeringsrett. Dette innebærer bl.a. at leverte elementer, hvitevarer m.m. ikke tas i retur utenom ved berettiget reklamasjon. Hvitevarer i uåpnet, ikke skadet originalemballasje kan etter nærmere avtale tas i retur med minimum -30% av kjøpesummen som returkostnad. Dersom CLDs tap ved returen overstiger dette kan det kreves tilleggsdekning.

   

 • CLD har salgspant i alle varer i ordren inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt. Varene kan ikke videreselges eller sammenføyes med fast eiendom før kjøpesummen er gjort opp. Unntak for sammen føyningshinderet gjelder for den delen av kjøpesummen som gjelder montering, når montering er bestilt hos CLD.

   

 • Betalingsbetingelser er 50% ved bestilling. Resten forfaller 7 dager før levering. Dersom monteringskostnad inngår i lev., kan monteringsbeløpet holdes tilbake til montering er fullført. CLD tar forbehold om å avtale delvis forskuddsbetaling i hvert enkelt tilfelle. Der forfallstidspunktet i tilbudet eller betalingsplan kommer før leveringsdato skal dette regnes som avtale om forskuddsbetaling.

   

 • Ved reklamasjon eller garantisak må kunden fremvise kvittering. Mangler og reklamasjoner etter montering vil bli fulgt opp i henhold til forbrukerkjøpsloven. Viktige bestemmelser her er bl.a. §20 tilbakeholdelsesrett (omhandler begrensninger i tilbakeholding av betaling), §24 erstatning (Omhandler begrensninger vedr. Krav til erstatning ved forsinkelse), §29 Avhjelp (Omhandler begrensninger i krav til tid fra reklamasjon til avhjelp). CLDs ansvar for erstatning avgrenses mot indirekte tapsposter som ikke er gitt direkte vern etter forbrukerkjøpsloven.

 

 

GARANTI

    

I henhold til Kjøpsloven har du krav på 5 års reklamasjonsrett. Vi gir 5 års produktgaranti på kjøkken-, baderoms- og garderobeskap som er produsert av CLD. CLD påtar seg intet garantiansvar for hvitevarer og annet tilbehør som ikke er produsert av CLD. 

For disse produktene gjelder leverandørens garantier, og det er dermed leverandøren som har ansvar for garantien.

 

FORBEHOLD

 

Massive og finerte skapdører, skuffefronter og dekorlister i våre produkter er av naturmateriale. 

Variasjon i farge og struktur mellom enkeltdeler og leveranser kan derfor forekomme. Dessuten skjer det en naturlig forandring av materialet over tid. Vi tar forbehold om eventuelle avvik i gjengivelse av farger, treslag og overflater.

For benkeplater i heltre og laminat er garantitiden 5 år. 

 

Ved forhåndsbetaling garanterer CLD for det innbetalte beløpet. Restbeløpet betales ikke før varen er levert. Slik er det ingen risiko forbundet med forhåndsbetaling. Er det en manko på leveransen bes    tilt sammen med hovedordre, kan et beløp tilsvarende verdien av den mankerende del holdes tilbake til denne er levert .

 

Alt monteringsarbeid dekkes av CLD sine garantier. Feil som skyldes montering dekkes derfor i sin helhet av CLD gjennom egne avtaler med leverandør.

 

FRAKT OG LEVERING

 

Produktene leveres gjennom et eksternt fraktfirma, og at leveringstiden derfor vil variere avhengig av hvor i landet varene skal fraktes. Fraktfirmaet vil kontakte deg per telefon kort tid i forveien for å avtale nærmere den endelige leveringen. Varer er sikret gjennom fraktavtaler og transportforsikringer. Skade som oppstår, dekkes i sin helhet av CLD. 

 

Før produkter leveres, oppgis leveringsdato. Transportforsikring er også inkludert, slik at alle interiør deler vil erstattes uavhengig av type skade som kan oppstå under leveringen. Oppstår behov for dellevering pga skader eller mangler, vil deler bestilles samme dag.

Deler vil håndteres og sendes på hurtigste måte.